Gazowe promienniki HELIOS naleýˆ do kategorii “ciemnych” promienników, pracujšcych przy temperaturze powierzchni do 500 °C. Chodzi o gazowe urzšdzenia bezpoœredniego ogrzewania, zamknięte lub otwarte, z wymuszonym odprowadzaniem spalin, wyposażone w odpowiednie
     urzšdzenie kontrolno-sterujšce. Gaz jest spalany w komorze, w której
            wentylator wycišgowy wywołuje podciœnienie. W ten sposób
                      znacznie przedłużono długoœć płomienia i uzyskano
                        równomierniejsze rozłożenie temperatury powierzchni
                                 wzdłuż całej rury. Podczas spalania gazu w rurze
                                    temperatura powierzchni osišga ok. 500 °C,
                                      przy takiej temperaturze powstaje
                                    promieniowanie podczerwone.

- HELIOS 10ID- HELIOS 10ID+- HELIOS 10UD- HELIOS 10UD+ - HELIOS 20ID- HELIOS 20ID+- HELIOS 20UD- HELIOS 20UD+
- HELIOS 30ID- HELIOS 30ID+- HELIOS 30UD- HELIOS 30UD+ - HELIOS 40ID- HELIOS 40ID+- HELIOS 40UD- HELIOS 40UD+
Nowa seria promienników podczerwieni HELIOS 33-50 została opracowana
na podstawie doœwiadczeń zgromadzonych w oparciu o sprawdzonš serię
    HELOS 10-40. Zachowujšc pozytywne cechy wczeœniejszej serii
         HELIOS 10-40, nowa seria HELIOS 33-50 oferuje szereg
            dodatkowych zalet. Wstępne ogrzewanie dostarczonego
                  powietrza do spalania, przy wykorzystaniu odzysku ciepła ze
                          spalin znaczšco podnosi sprawnoœć cieplnš urzšdzenia.
                             Wszystkie rozwišzania techniczne opierajš się na
                                 doœwiadczeniach eksploatacji w surowych
                                    warunkach rosyjskiej zimy, a także
                                    z uwzględnieniem życzeń klientów.

- HELIOS 33UD+ - HELIOS 50UD+